Kontaktujte nás: (+421) 907 101 301

e-mail: info@michalskapalenica.sk

Michalská pálenica - Turčianske Teplice

Zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

§ 6

Sadzba dane

1) Sadzba dane z alkoholického nápoja sa ustanovuje vo výške 1 080 EUR:

2) Sadza dane z alkoholického nápoja, ktorým je lieh, sa na hl a. ustanovuje takto

a) základná sadzba dane je vo výške 100% sadzby dane uvedenej v odseku 1

b) znížená sadzba dane je vo výške 50% sadby dane uvedenej v odseku 1, t.j. 5,40 za 1 l a.

3) Znížená sadzba dane sa uplatní na alkoholický nápoj, ktorým je lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia najviac na množstvo 43 l a. z vyrobeného liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť na daňovom území 12) za jedno výrobné obdobie za podmienok podľa tohto zákona.

Výrobné obdobie je od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka.

t.j. od 01.07.2013 do 30.06.2014

 

 

12) Občiansky zákonník

§ 115

Domácnosť

Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.

  • Michalská-pálenica-1.jpg
  • Michalská-pálenica-2.jpg
  • Michalská-pálenica-3.jpg
  • Michalská-pálenica-4.jpg
  • Michalská-pálenica-5.jpg
  • Michalská-pálenica-6.jpg
  • palenica-bott01.jpg
  • palenica-bott02.jpg
  • palenica-bott04.jpg

Michalská pálenica

vznikla v roku 2014 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Žilina - Vložka číslo: 18239/L, IČO: 36 697 591. Michalská pálenica sa nachádza v kúpeľnom meste Turčianske Teplice v mestskej časti Turčiansky Michal.

Práve tu je 52 návštevníkov a žiadni členovia on-line